میزبانی ویندوز بسته یک (100 مگابایت)

89,000 تومان/سالیانه
 • فضا 100MB
 • پهنای باند 20GB
 • دامنه ملی رایگان ندارد
 • کنترل پنل پلسک
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده 2 عدد

میزبانی ویندوز ایران- شخصی (500 مگابایت)

383,650 تومان/سالیانه
 • فضا 500MB
 • پهنای باند 60GB
 • دامنه ملی رایگان ندارد
 • کنترل پنل پلسک
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده 2 عدد

میزبانی ویندوز ایران - شرکتی (1 گیگابایت)

552,450 تومان/سالیانه
 • فضا 1GB
 • پهنای باند 80GB
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • کنترل پنل پلسک
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده 5 عدد

میزبانی ویندوز ایران- شرکتی (2 گیگابایت)

726,350 تومان/سالیانه
 • فضا 2GB
 • پهنای باند 100GB
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • کنترل پنل پلسک
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده 5 عدد

میزبانی ویندوز ایران- شرکتی (5 گیگابایت)

1,309,450 تومان/سالیانه
 • فضا 5GB
 • پهنای باند 150GB
 • کنترل پنل پلسک
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود

میزبانی ویندوز ایران- سازمانی (10 گیگابایت)

2,445,000 تومان/سالیانه
 • فضا 10GB
 • پهنای باند 200GB
 • کنترل پنل پلسک
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود

میزبانی ویندوز ایران- خبری (نامحدود)

1,969,300 تومان/سالیانه
 • فضا نامحدود
 • پهنای باند 150GB
 • کنترل پنل پلسک
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود