میزبانی لینوکس خارج - شخصی (500MB)

491,050 تومان/سالیانه
 • فضا 500MB
 • پهنای باند 20GB
 • دامنه ملی رایگان ندارد
 • کنترل پنل CPanel
 • ساب دامین 1
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP -
 • اکانت ایمیل 2
 • پایگاه داده 1
 • گواهینامه SSL رایگان ندارد

میزبانی لینوکس خارج - شرکتی (1GB)

1,115,100 تومان/سالیانه
 • فضا 1GB
 • پهنای باند 5GB
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • کنترل پنل CPanel
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP -
 • اکانت ایمیل 2
 • پایگاه داده 2
 • گواهینامه SSL رایگان ندارد

میزبانی لینوکس خارج - شرکتی (2GB)

1,447,550 تومان/سالیانه
 • فضا 2GB
 • پهنای باند 20GB
 • دامنه ملی رایگان ندارد
 • کنترل پنل CPanel
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان ندارد

میزبانی لینوکس خارج - شرکتی (5GB)

1,979,550 تومان/سالیانه
 • فضا 5GB
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • کنترل پنل CPanel
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد